ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА Основната цел на Стажантската програма на БНТ е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от младежи, които се обучават или завършват висше образование и да се ускори и улесни процесът на усвояване...

Споделете с приятели

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на Стажантската програма на БНТ е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от младежи, които се обучават или завършват висше образование и да се ускори и улесни процесът на усвояване на знанията и придобиване на практически умения в реална работна среда.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

Да се подпомогне, ускори и улесни прехода на студентите от висшите учебни заведения от учебния процес във висшите учебни заведения към реалната работна среда.

Да се запознаят студентите с работата в Българската национална телевизия, с функциите и дейностите на нейните звена.

Да се предоставят възможности на младите хора да приложат на практика придобитите знания във висшето училище.

Да се придобият и усъвършенстват практическите и социалните умения на студентите, в съответствие с изискванията и потребностите на пазара на труда.

УЧАСТНИЦИ

За провеждане на стаж в Българската национална телевизия могат да кандидатстват студенти, които учат във висши учебни заведения.

ПЕРИОД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА

Стажът е с продължителност от 15 до 30 календарни дни и ще се провежда в периода от месец юни до месец септември 2015 година, съобразно възможностите и ангажираността на съответните структурни звена.

Стажът се провежда при 8 – часов работен ден с 30 минути обедна почивка, както следва:

- за стажуващите в дирекциите на ул. „Сан Стефано” № 29 - от 9.00 часа до 17.30 часа;

- за стажуващите в Националния радиотелевизионен център на бул. „Цариградско шосе” № 111 – от 8.30 часа до 17.00 часа.

По изключение се допускат отсъствия на стажантите с разрешение на наставника.

Студентският стаж е доброволен, неплатен и от него не могат да произтичат искания за застраховки, за покриване на дневни и квартирни разходи, за храна, отпуски, назначения и други аналогични.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА

Провеждането на стажа се регламентира чрез сключването на двустранни договори/споразумения между Българската национална телевизия и Висшето учебно заведение, в което учи утвърденият за стажа студент.

Провеждането на стажа се ръководи от наставник, по предварително подготвена програма от наставника.

На успешно завършилите стажа студенти се издава удостоверение.

ПОЗИЦИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИЯ”

Брой стажанти: общо 8

Специалност: „Журналистика”, „Връзки с обществеността”, „Европеистика” – профил „информационно-медиен”. Студентите – кандидати за провеждане на стаж да имат компютърна грамотност – умения за работа с Word for Windows, Open Office под Windows или Linux. Познаването на системи за управление на съдържанието на уебсайтове (CMS) е предимство.

Период на провеждане: м. юни, м. юли и м. август 2015 г. /м.юни – 2-ма стажанти; м. юли – 4-ма стажанти; м. август – 2-ма стажанти/

Място на провеждане: Продуцентски център „Новини”, Направление „Интернет-новини”

По време на стажа студентите ще усвоят умения по публикуване на медийно съдържание в новите медии: редактиране на текст и фотографии, обработка на видео, публикуване на мултимедия, изграждане на контекст около публикуваното медийно съдържание. Ще имат възможност да участват в изготвяне на репортажи, подбор на международни новини и др.

ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМА БНТ 1”

Брой стажанти: до 2

Период на провеждане: м. юли 2015 г.

Специалност: „Европеистика” – профил „информационно-медиен”

Място на провеждане: Продуцентско направление „Култура и образование” – ул. „Сан Стефано” № 29

По време на стажа студентите ще се запознаят с организацията и спецификата на журналистическите дейности, осъществявани в ПН.

ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

І. Брой стажанти: 6

Специалност: технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника.

Период на провеждане: м. юни – м. юли 2015 г.

Място на провеждане: Направление „Производствен апаратно-студиен комплекс”, сектор „Студийни комплекси” – Апаратно-студиен комплекс 1 - Национален радиотелевизионен център, бул. „Цариградско шосе” №111

По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- общата функционална схема и технологичната структура на апаратно-студийния комплекс;

- технологичните възможности на отделните аудио, видео и комуникационните технически съоръжения от технологичната структура на апаратно-студийния комплекс;

- оперативното обслужване на техническите съоръжения на различните технологични работни места в апаратно-студийния комплекс;

- технология на производство и реализация на телевизионни предавания в апаратно-студийния комплекс;

ІІ.Брой стажанти: 4

Специалност: технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника.

Период на провеждане: 20.7 – 30.08 2015 г.

Място на провеждане: Направление „Производствен апаратно-студиен комплекс”, сектор „Студийни комплекси” – Апаратно-студиен комплекс 5 – ул. „Сан Стефано” № 29

По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- общата функционална схема и технологичната структура на апаратно-студийния комплекс;

- технологичните възможности на отделните аудио, видео и комуникационните технически съоръжения от технологичната структура на апаратно-студийния комплекс;

- оперативното обслужване на техническите съоръжения на различните технологични работни места в апаратно-студийния комплекс;

- технология на производство и реализация на телевизионни предавания в апаратно-студийния комплекс;

ІІІ. Брой стажанти: 2

Специалност: технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника.

Период на провеждане: м. юни 2015 г.

Място на провеждане: Направление „Производствен извънстудиен комплекс”, сектор „Подвижни телевизионни станции” – звено „ПТС” – Национален радиотелевизионен център, бул. „Цариградско шосе” №111 и в снимачни обекти в района на гр. София. Стажът се провежда в реална производствена среда при работа на открито и е свързана с по-голямо физическо натоварване.

По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- общата функционална схема и технологичната структура на съответната производствено-техническа мощност;

- технологичните възможности на отделните аудио, видео и комуникационните технически съоръжения от технологичната структура на съответната производствено-техническа мощност;

- оперативното обслужване на техническите съоръжения на различните технологични работни места съответната производствено-техническа мощност;

- технология на производство и реализация на телевизионни предавания със съответната производствено-техническа мощност.

ІV. Брой стажанти: 2

Специалност: технически специалности, свързани с комуникационна и компютърна техника, компютърна визуализация и мултимедия.

Период на провеждане: м. юни 2015 г.

Място на провеждане: Направление „Производствен извънстудиен комплекс”, сектор „Подвижни телевизионни станции” – звено „Подвижни видеомагнетофонни станции” – Национален радиотелевизионен център, бул. „Цариградско шосе” №111 и в снимачни обекти в района на гр. София. Стажът се провежда в реална производствена среда при работа на открито и е свързана с по-голямо физическо натоварване.

По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- общата функционална схема и технологичната структура на съответната производствено-техническа мощност;

- технологичните възможности на отделните аудио, видео и комуникационни технически съоръжения от технологичната структура на съответната производствено-техническа мощност;

- оперативното обслужване на техническите съоръжения на различните технологични работни места съответната производствено-техническа мощност;

- технология на производство и реализация на телевизионни предавания със съответната производствено-техническа мощност.

V. Брой стажанти: 2

Специалност: технически специалности, свързани с комуникационна техника и технологии, профил радиокомуникации.

Период на провеждане: м. юни – м. юли 2015 г.

Място на провеждане: Направление „Излъчване”, сектор „Комуникационни апаратни” – ул. „Сан Стефано” № 29 и в снимачни обекти в района на гр. София. Стажът се провежда в реална производствена среда при работа на открито и е свързана с по-голямо физическо натоварване.

По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- дейността на сектора;

- работа със специализиран софтуер Dreams, Rollcall, Harmonics и др. ;

- управление и настройка на комуникационна апаратура, включваща интегрирани сателитни приемници – декодери /IRDs/, енкодери, модулатори и др.;

- приемане и подаване на сигнали в различни комуникационни среди – сателит, DNGs, IP;

- осъществяване на ISDN коментаторски канали;

- ембендиране, деембендиране на аудиосигнали;

- смяна на формати на изображението.

ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ

Брой стажанти: 5

Период на провеждане: м. юни – м. септември 2015 г.

Специалност: „Маркетинг”, „Журналистика”, „Връзки с обществеността”, „Европеистика” – профил „информационно-медиен” и др.

Място на провеждане: отдел „Продажби и анализи” – 1 стажант; отдел „Автореклама” – 2-ма стажанти; отдел „Маркетинг” – 2-ма стажанти – ул. „Сан Стефано” № 29.

По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- планиране и управление на рекламни кампании;

- изготвяне на ценово предложение на потенциален рекламодател;

- водене на разговори и кореспонденция с рекламни агенции и директни рекламодатели;

- изготвяне на презентации за предстоящи излъчвания на предавания;

- изготвяне на авторекламна стратегия за събития и предавания.

ДИРЕКЦИЯ „ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО”

Брой стажанти: 4

Период на провеждане: м. юни – м. август 2015 г.

Специалност: „Архивистика и документалистика” – на основание рамково Споразумение между БНТ и СУ „Св. Климент Охридски” – Исторически факултет.

Място на провеждане: отдел „Фондови център” – ул. „Сан Стефано” № 29

По време на стажа студентите ще се запознаят с организацията и спецификата на дейностите, осъществявани от отдел „Фондови център”.

ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА”

Брой стажанти: до 2

Период на провеждане: м. юли 2015 г.

Специалност: „Европеистика” – профил „правен”.

Място на провеждане: секторите в дирекцията – ул. „Сан Стефано” № 29

По време на стажа студентите ще се запознаят с организацията и спецификата на дейностите, осъществявани в дирекцията.

НАПРАВЛЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”

Брой стажанти: общо 8 /по 2-ма стажанти месечно/

Период на провеждане: м. юни – м. септември 2015 г.

Специалност: „Международни отношения”, „Международни икономически отношения”, филологически специалности, „Туризъм” и др.

Място на провеждане: сектор „Международно сътрудничество и Евровизия”, сектор „Международни проекти и оперативни програми”, сектор „Международни прояви и фестивали” – ул. „Сан Стефано” № 29

По време на стажа студентите ще се запознаят с процеса на организиране на международни прояви; с дейности по подготовка и отчитане на договори по ОП; с подготовката на проекти, свързани с допълнително фининсиране; с други дейности по международното сътрудничество между БНТ и различни партньори и организации.