РЕКЛАМА


spri-deteto-ese-300x250

Кампанията за пътна безопасност „Спри, детето запази!“ на Българската национална телевизия продължава и в навечерието на първия учебен ден. В началото на новата учебна година, когато децата ще се движат още по-активно навън, БНТ отново апелира пешеходци и шофьори да бъдат толерантни на пътя. Всяка година по една класна стая остава празна вследствие на пътно-транспортни произшествия, а мнозина шофьори, когато се качат зад волана, забравят колко уязвими са децата на пътя.

Сега обществената медия ще предизвика фантазията на децата с конкурс за есе, свързано с безопасността на пътя. Всяко дете до 18 години може да участва, като разкаже своите истории, емоции и преживявания на пътя и своите забавни моменти от пътувания с автомобил, колело или на пешеходната пътека.

В надпреварата могат да участват деца на възраст до 18 години, като есетата трябва да се изпратят на имейл gledam@bnt.bg или по пощата на адрес София 1504, ул. „Сан Стефано“29, от 25-ти август до 10-ти септември. Всеки участник трябва да посочи трите си имена, възраст, населено място, e-mail адрес и телефон за контакт с родител (или настойник). Есетата трябва да са с обем до 2 страници, шрифт Times New Roman, размер 12/14.

Получените есета ще бъдат публикувани в секцията на "Спри, детето запази!" в сайта на БНТ bnt.bg. Там от 11 до 14 септември ще може да се гласува за всяко едно есе, като на финала зрителският вот ще определи първо, второ и трето място. Победителите ще получат по един електронен четец и комплекти книги с най-добрите детски заглавия на пазара. Децата ще бъдат наградени по време на събитие в рамките на кампанията "Спри, детето запази!", което ще се състои на 15-ти септември в Борисовата градина.

БНТ стартира кампанията „Спри, детето запази!“ съвместно със Столична община през 2012 година. Тя бе подкрепена от редица общини в страната, обществени организации, фондации и представители на бизнеса. Множество пешеходни пътеки в близост до училища бяха обновени, а в няколко големи града бяха монтирани над 70 предупредителни пътни знака със слогана „Спри, детето запази!“.

С подкрепата на:

zora_izpisano-01

Az_cheta_logoFIUT

Enthusiast_logo_only_preview

Technopolis-Logo-RED

Правила и условия за участие в конкурса за детско есе в рамките на кампанията „Спри, детето запази!“

1. Организатор на „КОНКУРСА” и официални правила

Организатор на конкурса за детско есе в рамките на кампанията „Спри, детето запази!”, наричан за краткост по-долу „Конкурс” е Българската национална телевизия, ЕИК 000672350, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Сан Стефано 29.

Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила, наречени за кратко Официални правила на конкурс.

Организаторът на Конкурса си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уебсайта на БНТ – http://www.bnt.bg и/или на официалната Фейсбук страница на БНТ на уеб адрес http://www.facebook.com/Bulgarian.National.Televis...

2. Територия на провеждане на Конкурса

Конкурсът се организира и провежда за територията на Република България.

3.Дефиниции:

Фейсбук страница на БНТ – страница в социалната мрежа Фейсбук на адрес –http://www.facebook.com/Bulgarian.National.Televis...

Уебсайт на БНТ – уеб страницата на БНТ на уеб адрес http://www.bnt.bg

4. Срок на конкурса

Конкурсът ще се проведе от 25-ти август до 14-ти септември 2014 г. включително.

Участниците могат да изпращат своите есета от 25.08.2014 до 10.09.2014 г. Гласуването за победителите ще се проведе от 11.09 до 14.09 2014 г. на сайта на БНТ – bnt.bg.

5. Регламент на Конкурса

В конкурса на тема „Спри, детето запази!“ могат да участват всички физически лица, които имат постоянна или временна адресна регистрация в Република България и са на възраст до 18 години.

За участие в конкурса е необходимо участникът:

Да изпрати своето есе на тема „Спри, детето запази!“ на имейл адрес gledam@bnt.bg или по пощата до БНТ (1504 София, ул. Сан Стефано 29). Есетата да бъдат с обем до 2 страници, шрифт Times New Roman, размер 12/14.

Да изпрати своите данни за контакт – три имена, възраст, населено място, телефон за връзка с родител/ настойник, имейл адрес. Тези данни ще бъдат използвани при определяне на печелившите, както и за уведомлението им.

Комисия от направление "Публични комуникации" (БНТ) следи дали получените есета отговарят на условията за участие в конкурса и съответно кои есета ще преминат на втори етап от гласуване на сайта на БНТ (bnt.bg) за определяне на печелившите.

Участниците в конкурса могат да изпращат есета, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса, и с които не са участвали в други подобни конкурси.

6. Определяне на печелившите участници. Награди. Получаване на наградите.

Спечелилите този конкурс ще получат материални награди, а именно:

1-ва и 2-ра награда и 3-та награда - по един електронен четец и комплекти с книги.

За спечелване на наградата ще участват всички, които са изпратили своето есе на e-mail адрес: gledam@bnt.bg или по пощата и отговарят на условията за участие (т. 4 и т.5).

Спечелилите конкурса ще бъде определени чрез онлайн гласуване на сайта bnt.bg

Печелившите ще бъдат обявени на 15-ти септември 2014 г. на официално събитие в рамките на кампанията „Спри, детето запази!“, както и на уебсайта на БНТ http://www.bnt.bg и Фейсбук страницата на БНТ.

Награденият трябва да предостави на организатора писмено съгласие за предоставяне на лични данни, които могат да бъдат публикувани на интернет – страницата http://www.bnt.bg или в други средства за масова информация, с цел уведомяване за резултатите от конкурса или за получаването на наградата. За непълнолетни лица посоченото съгласие се дава от техните родители или настойници. Ако определеното за победител лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не предостави необходимите данни, ще се счита, че не желае да получи наградата. В този случай организаторът е свободен от каквито и да е задължения по отношение на награденото лице. Същевременно организаторът получава правото да се разпорежда с наградата по свое усмотрение.

7. Отговорност

Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

Организаторът на конкурса си запазва правото да изтрие/скрие/да не публикува предложения с неприлично съдържание.

Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с попълнени техни данни и/или есета.

Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурса.

8. Прекратяване на конкурса

Организаторът има неотменимо право да прекрати конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът има неотменимо право да продължи срока на конкурса, след публикуване на съобщение за това на уебсайта на БНТ http://www.bnt.bg.

9. Защита на личните данни

С участието си в Конкурсa участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в кампанията, както и за ползване на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие, организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за нуждите на Конкурса, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора. Организаторът БНТ е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство.

10. Съдебни спорове

Всеки спор между Организатора на Конкурса и участниците в него се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

11. Правна рамка

Настоящият Конкурс, участието в него на отделните лица и провеждането му, се регламентират от законовите норми на Република България. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Официални правила стане невалидна по силата на съдебно решение, останалата част от Официалните правила остава в сила.

Настоящият Конкурс по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закон за хазарта.

Организаторът на конкурса може да изтрие регистрация на участник в конкурса, в случай че действията на участника нарушават разпоредбите на настоящите правила, създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи. Независимо от факта, че регистрацията е била изтрита, участникът е изцяло отговорен за действията, в резултат на които е изтрита регистрацията му, както и е отговорен за щети, причинени на Организатора в следствие на неговото действие и/или бездействие.

Организаторът на конкурса си запазва правото да прекратява, спира конкурса или променя неговите условия без предупреждение и конкретна причина, включително, без ограничение, ако реши, че конкурса не може да се проведе по план и в случай на вирус, бъг, подправяне или неразрешена намеса, техническа недостатъчност или друга причина извън контрола на Организатора, която може да засегне администрацията, сигурността, справедливостта и честността на конкурса. При всеки опит за фалшифициране или неразрешена намеса, Организаторът си запазва правото да анулира регистрацията на всеки участник, заподозрян в гореспоменатите дейности.

Организаторът на конкурса не носи никаква отговорност в случай на нарушение от страна на участниците на точка 7 от настоящите Официални правила.

Организаторът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до уебсайта на БНТ и/или Фейсбук-страницата БНТ, както и в случай на забава за обработването или ненавременното обработване на регистрация, както не носи отговорност и при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Организатора.

Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените във Фейсбук електронни препратки и рекламни банери, Организаторът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

Организаторът, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира участниците, не отговаря за евентуалното нарушаване от тяхна страна или в следствие на техни действия и/или бездействия на Официалните правила, условията за ползване, както и всички други изисквания от страна на интернет страницата http://www.facebook.com.

Организаторът не гарантира, че достъпът до Фейсбук страницата на БНТ или тази за Конкурса на сайта на БНТ ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Организатора.

Организаторът ще следи и може да премахва всяко мнение на участник, съдържащо обиди и квалификации на расова, религиозна, полова, етническа основа, както и нецензурни думи и изрази от всякакъв вид.

Организаторът не носи отговорност, в случай, че на територията на страна, различна от Република България, настоящият конкурс не отговаря на местните законови изисквания. В такъв случай отговорен за участието си и регистрацията си в конкурса е самият участник. Същият, в случай, че се намира извън Република България, е длъжен сам да проверява дали има право да участва в настоящият конкурс, съгласно местното законодателство.

Организаторът не носи отговорност за невярно или неточно предадена информация, или за човешка грешка, техническа неизправност, изгубени или забавени при преноса данни, пропуск, прекъсване, изтриване, повреда или неизправност на интернет връзка, компютърна техника и софтуер, невъзможността за достъп, до който и да уеб сайт или онлайн услуга.

13. Официални правила

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на уебсайта на БНТ http://www.bnt.bg и/ или на Фейсбук страницата на БНТ – http://www.facebook.com/Bulgarian.National.Television. Участвайки в тази Конкурс, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

Настоящите правила влизат в сила от 25 август 2014 г.

РЕКЛАМА