СЕКТОР „РАЗВИТИЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕНА ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА”,

ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, както следва:

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:
- Минимално изискване за завършено образование – висше техническо с образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”;
- Специалност: „Слаботокова техника”; „Комуникационна техника”;
- Стаж: не се изисква

2. Предимство на кандидатите дават:

- Знания и практически умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;
- Ползване на английски език;
- Технологична компютърна подготовка в сферата на телевизионното производство

3. Начинът на провеждане на подбора е:
- Първи етап – предварителен подбор по документи;
- Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.


4. Кандидатите трябва да представят:

  • Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
  • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
  • Копие от диплома за завършено висше образование;
  • Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;
  • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;
  • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:
гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” №111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34

6. Срокът за подаване на документите е до до 21 януари 2019 г. – 17:00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността;
Инженер развитие, внедряване и сервизно обслужване” в сектор „Развитие, внедряване и сервизно обслужване на телевизионна техника”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.