Сектор „Фондова универсална апаратна”, отдел „Фондови център”, дирекция „Телевизионно производство”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

• минимално изискване за завършено образование – средно образование;

• допълнителна професионална квалификация – компютърна и техническа грамотност

• професионален опит - за усвояване на специфичните умения за работа е необходима 2 години професионална практика;

2. Други специфични изисквания:

• комуникативност; работа в екип;

• необходима е сръчност за извършване на работата;

• да поема лична отговорност; организираност;

• способност за вземане на самостоятелни решения и осъществяване на вътрешни и външни контакти по проблеми, свързани с изпълнението на длъжността;

• да има обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю - събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на сектора.

4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено средно образование;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111 /зад The Mall/ - БНТ за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02 814 27 34

6. Срокът за подаване на документите е от 16.07.2018 г. до 06.08.2018 г., като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността „Инспектор, качество на производствените процеси”, сектор „Фондова универсална апаратна”, отдел „Фондови център” на дирекция „Телевизионно производство”.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.