1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ за заемане на длъжността: 1.1. Минимални изисквания за завършено образование - вид и степен: - Висше образование, образователно-квалификационна...

Споделете с приятели

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания за завършено образование - вид и степен:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” в сферата на маркетинг, реклама, връзки с обществеността, медии или друга специалност в областта на медийните комуникации.

1.2. Професионален опит:

- Препоръчителен професионален опит на подобна позиция - минимум 2 години опит на подобна позиция и в областта на филмовия и телевизионен пазар.

1.3. Допълнителна професионална квалификация:

- Ползване на английски език, позволяващ свободна комуникация и допълнителни квалификации в областта на медиите;

- Отлична компютърна грамотност - Microsoft Office – Word, Excel, Power Point; Internet;

- Допълнителни квалификации в областта на медиите и интегрираните маркетингови комуникации.

1.4. Други специфични изисквания;

1.4.1. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:

- Да умее да подрежда по приоритети работния процес;

- Способност за бърза ориентация в ситуацията и вземане на адекватни решения;

- Способност за ръководене на екип;

- Отлични комуникативни и организационни умения;

- Работа в екип, инициативност, креативност;

- Умения за решаване на конфликти, способност за концентрация, емоционална устойчивост, тактичност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност и честност, умение за поемане на лична отговорност;

- Да притежава способност за разкриване на нов потенциал на служителите в отдела;

- Опит в разработването на стратегически планове, създаване и налагане на стратегическа бранд стратегия;

- Да владее инструментите на маркетинга и да е запознат с управлението на онлайн репутацията;

- Аналитично мислене и презентационни умения;

- Да има творческо мислене, ориентирано към създаването на ефективни маркетингови стратегии, спрямо аудиториите, към които са таргетирани съответните продукции;

- Умения за проучване и анализиране на маркетинговите тенденции, планиране и бюджетиране;

- Медия планиране, отчитане на ефективност на кампаниите, анализ и предложения за бъдещи успешни резултати.

1.4.2. Други професионални изисквания:

Да познава законовите, подзаконовите и вътрешно-нормативни актове, свързани с продажбата на рекламни форми на БНТ - Закона за радиото и телевизията, Общите условия за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ, Правилата за излъчване на външни продукции в програмите на БНТ, същността, спецификата и целите на маркетинга и рекламната дейност.

2. За участие в подбора кандидатите да представят следните документи:

2.1. заявление за участие в подбора, в която се посочва длъжността, за която се кандидатства (заявлението ще бъде качено в сайта на БНТ - www.bnt.bg под обявата);

2.2. професионална автобиография (на български език) (включително адрес, е-мейл и телефон за контакти) и мотивационно писмо (на български и/или на английски);

2.3. копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

2.4. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудовата книжка, служебна книжка и др../;

2.5. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, за която се кандидатства;

2.6. писмени препоръки или характеристика за професионалните качества, свързани с трудовата дейност и професионалната квалификация, съдържащи името, адреса и телефона за контакти с препоръчителя или предходен работодател (по желание на кандидата).

3. Начинът на провеждане на подбора ще се състои в два етапа:

• Първи етап – предварителен подбор по документи;

• Втори етап – интервю/събеседване на кандидатите с комисията по теми, свързани с маркетинга и рекламната дейност.

4. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" № 111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР" или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая 206 на същия адрес. Телефон за връзка: 02/814-27-34.

5. Срокът за подаване на документите е от 05.12.2016 г. до 23.12.2016 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: За подбора за длъжността „началник на отдел",.

6. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на интервю/събеседване.