Споделете с приятели


Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • минимално изискване за завършено образование – Висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър";
 • предимство на кандидатите дават специалностите „География” и „Физика”;
 • да имат не по-малко от две години опит в електронни медии;
 • да притежават добра комуникативност и умения за работа в екип.

Начинът на провеждане на подбора е:

 • Първи етап– предварителен подбор по документи;
 • Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността.

Кандидатите трябва да представят:

 • Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
 • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
 • Копие от диплома за завършено висше образование;
 • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;
 • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.
 • Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Документите за участие в конкурса се подават:

-по e-mail на jobs@bnt.bg

-по пощата на адрес: гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, НРТЦ /зад The Mall/ - БНТ, за отдел „УЧР”

-лично в отдел „УЧР”, НРТЦ, ет.2, стая №206 на същия адрес, телефон за връзка – 02/ 814-27-34

Срокът за подаване на документите е до 30 септември 2019 г. – 17:00 часа, като задължително се отбелязва – за конкурса за презентатори на прогнозата за времето.

След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.