в следните градове на страната: Бургас, Кюстендил, Монтана, Силистра, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Разград, Хасково и Сливен.

Споделете с приятели


1. Обявява конкурс за подбор на кореспонденти – нещатни сътрудници на БНТ в следните градове на страната: Бургас, Кюстендил, Монтана, Силистра, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Разград и Сливен.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- да имат не по-малко от 2 години журналистически стаж в електронни или печатни медии;

- да притежават добра компютърна грамотност;

- да притежават свидетелство за управление на МПС – минимум категория „В”;

- да притежават умения за бърз монтаж на видео материали или да имат готовност да преминат курс за допълнителна квалификация;

- да притежават умения за работа с видеокамера.

- да притежават техника за пряко излъчване и професионална операторска камера.

3. За удостоверяване съответствието с посочените по-горе изисквания, кандидатите да представят следните документи:

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- трудова или осигурителна книжка, удоставерения или друг документ, доказващ наличието на журналистически стаж в електронни или печатни медии;

- свидетелство за управление на МПС;

- други свидетелства, сертификати, удостоверния, доказващи професионални умения и наличието на технически средства за изработка на репортажи.

4. Подборът на кандидатите ще се проведе в два етапа:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап – събеседване с членовете на комисията въз основа на заснет материал и изготвен журналистически текст по актуална тема от съответния регион на страната, с цел оценка на професионалните качества на кандидата.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” №111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес;

телефон за връзка – 02 814 2734

6. Срокът за подаване на документите е до 31 януари 2020 г. – 17:00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за кореспонденти - нещатни сътрудници на БНТ.