1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” със следните специалности: „публични комуникации”, „журналистика”, „филология”, „връзки с...

Споделете с приятели

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

• Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” със следните специалности: „публични комуникации”, „журналистика”, „филология”, „връзки с обществеността” и/или други сходни специалности;

• препоръчителен професионален опит на подобна позиция – минимум 2 години;

• владеене на английски език;

• висока компютърна грамотност;

• умения за работа в екип, инициативност и креативност.

2. Предимство на кандидатите дава:

• Завършено образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по изброените по-горе специалности.

3. Начинът на провеждане на подборите е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап - интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на направлението.

4. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (С\/, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование;

• копие на документ за владеене на английски език;

• копие на документ, удостоверяващ компютърна грамотност;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" №111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР" на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46.

6. Срокът за подаване на документите и за двата подбора е от 01.12.2015 г. до 11.12.2015 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва: „За подбора за длъжността „Експерт връзки с обществеността и протокол" в сектор „Връзки с обществеността и медиите”, и/или: „За подбора за длъжността „Експерт” в сектор „Корпоративна социална отговорност”, Направление "Публични комуникации" на БНТ.

7. След първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати до втори етап ще бъдат поканени на интервю-събеседване.