Сектор „Звук - Програма”, Производствен център „Реализация – Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

◆ минимално изискване за завършено образование – Висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по специалността „Звукорежисура”, придобита у нас или придобитав чужбина по сходна образователна програма;
◆ технологична компютърна грамотност;
◆ ползването на английски език е предимство;
◆ професионален опит – минимум 3 години е предимство;
◆ качества за самостоятелна работа и работа в екип;
◆ комуникативност; организираност, аналитичност;
◆ способност за вземане на самостоятелни решения

2. Необходимо е да познава:

◆ технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция;
◆ теорията, практиката, новите постижения и тенденции в звуковата реализация на телевизионни програми; възможностите и изискванията за експлоатация на различни видове студийна, извънстудийна /подвижна/ и периферна звукова техника;
◆ основните положения на Закона за радиото и телевизията и Закона за авторските и сродни права.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю - събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на сектора. Полагане на практически изпит в студио на БНТ.

4. Кандидатите трябва да представят:

◆ Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
◆ Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
◆ Копие от диплома за завършено висше образование;
◆ Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;
◆ Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111 /зад The Mall/- БНТ-НРТЦ за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02 814 27 34

6. Срокът за подаване на документите е от 12.11.2018 г. до 23.11.2018 г., като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността „Звукорежисьор”, сектор „Звук - Програма”, Производствен център „Реализация – Програма” на дирекция „Телевизионно производство”.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю – събеседване по теми, свързани с дейността на звеното. Ще се проведе и практически изпит в студио на БНТ.