Сектор „ЗВУК”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ-ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция „ИНФОРМАЦИЯ"

Споделете с приятели


1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • висше образование с образователно - квалификационна степен „професионален бакалавър” по звукорежисура, продобито у нас или в чужбина, по сходна образователна програма;
 • технологична компютърна грамотност.

2. Допълнителни изисквания към кандидатите:

 • ползване на английски език е предимство;
 • да познава технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионна продукция;
 • да познава теорията, практиката, новите постижения и тенденции в звуковата реализация на телевизионните програми, възможностите и изискванията за експлоатация на различни видове студийна, извънстудийна и периферна звуково техника;
 • качества за самостоятелна работа и работа в екип. Комуникативност, организираност, аналитичност, способност за вземане на самостоятелни адекватни решения.
 • да познава основните положения на Закона за радио и телевизия и закона за авторското право и сродните му права.

3. Начинът на провеждане наподбора е:

Първи етап:

 • предварителен подбор по документи;

Втори етап:

 • събеседване на теми свързани с дейността на звеното;

Трети етап:

 • полагане на практически изпит в студио на БНТ.

4. Кандидатите е необходимо да представят:

 • Заявление, в което се посочва длъжността;
 • професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);
 • копие от дипломата за завършено образование;
 • копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит /трудова и/или служебна книжки и други/;
 • копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютърна грамотност;
 • копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
 • копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора да се подават в деловодството на ул. „Сан Стефано” № 29 – за отдел „УЧР”. Телефон за връзка – 02 8142734.

6. Срокът за подаване на документите е до 13.07.2018 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: за подбора „звукорежисъор", сектор „Звук”, отдел „Пряка реализация”, Производствен център „Реализация–Информация”, Дирекция „Информация” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидатище бъдат поканени за участие във втори и трети етап.