Сектор „ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- минимално изискване за завършено образование – средно професионално - техническо;

- специалност: „Топлинна и хладилна техника” или подобна, свързана с отоплителни, вентилационни и климатични съоръжения; електромеханика;

- трудов стаж: не се изисква.

2. Предимство на кандидатите дават:

- знания и опит в обслужването на отоплителни, вентилационни и климатични съоръжения;

- владеенето на английски език;

- компютърна грамотност – MS Office.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю-събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено средно образование;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

*Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел "УЧР" или лично в отдел "УЧР", ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34; 02/814-29-03.

6. Срокът за подаване на документите е до 31.08.2017 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – За подбора за длъжността ”Техник механик” в сектор „Отопление, вентилация и климатизация”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю-събеседване.