Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Споделете с приятели


1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Минимално изискване за завършена образователна степен – средно професионално: техническо образование;
 • специалност: „Електро обзавеждане на промишлени предприятия” или друга подобна, свързана с електротехника или електроенергетика;
 • свидетелство за управление на МПС - категория С;
 • трудов стаж и професионален опит не се изисква.


2. Предимство на кандидатите дават:

 • знания и практически умения по електротехника и в обслужването на електроенергийни съоръжения;
 • познания по светотехника и колориметрия;
 • опит в управлението на тежко-товарен автомобил минимум 2 /две/ години.


3. Начинът на провеждане на подбора е:

 • Първи етап - предварителен подбор по документи;
 • Втори етап - интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.


4. Кандидатите трябва да представят:

 • Заявление, в което се посочва длъжността;
 • професионална автобиография (С\/, включително адрес и телефон за контакти);
 • копие от дипломата за завършено образование;
 • копие на свидетелство за управление на МПС, категория „С”;
 • копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;
 • копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.


* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване u легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Дoкументите за участие в пoдбора се пoдават по пoщата на адрес: гр.Сoфия, БHT-НРТЦ, ул."Цариградскo шoсе" №111 /зад The Маll/, за отдел "УЧР„ или личнo в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка - 02/814-27-34 и 02/814-29-03.

6. Срокът за подаване на документите е от 31.05.2017 г. до 30.06.2017 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва: „За подбора за длъжността "Техник електрически централи и мрежи", дирекция "Техника и технологии" на БНТ.

7. След провеждане на първия етап, одобрените кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното/.