Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- Минимално изискване за завършено образование – средно професионално- техническо;
- Специалност: „Слаботокова техника”; „Комуникационна техника”;
- Свидетелство за управление на МПС, категория „С”;
- Опит в управлението на товарен автомобил – не по-малко от две години.

При необходимост, на длъжността „Техник експлоатация” може да се възлага изпълнението на дейности по управлението на специален автомобил.

Длъжността „Техник експлоатация” отговаря на потребностите от оперативно и техническо обслужване на техническите съоръжения по време на технологичната подготовка и провеждането на производствено-техническа дейност с производствено – техническите мощности в сектора.

2. Предимство на кандидатите дават:

- трудов стаж и професионален опит при работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;
- технологична компютърна подготовка;
- владеене на английски език.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;
- Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
- Копие от диплома за завършено средно образование;
- Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;
- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;
- Копие от свидетелство за управление на МПС, категория „С”;
- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34; 02/814-29-03.

6. Срокът за подаване на документите е до 26.05.2017 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – За подбора за длъжността ”Техник експлоатация” в сектор „Подвижни телевизионни станции”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.