Отдел „АВТОТРАНСПОРТ”

Споделете с приятели


1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

средно образование;

стаж – минимално изискване 3 години шофъор на товарен автомобил.

да притежава свидетелство за управление на МПС с категория „С”.

да притежава карта за квалификация на водача за превоз на товари /професионална компетентност/;

да притежава карта на водач за дигитален тахограф;

да може да работи нощна смяна.

2.Предимство на кандидатите дава:

притежаване на свидетелство за управление на МПС с категория „Д”;

притежаване на карта за квалификация на водача за превоз на пътници.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап:

предварителен подбор по документи.

Втори етап:

интервю-събеседване на теми свързани с дейността на отдела.

4. Кандидатите е необходимо да представят:

заявление, в което се посочва длъжността;

професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

копие от дипломата за завършено средно образование;

копия от свидетелството за управление на МПС, карта за квалификация на водача и карта на водач за дигитален тахограф;

копие на документ, удостоверяващ професионален опит.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора да се подават в отдел „Управление на човешките ресурси” на БНТ на адрес бул. „Цариградско шосе” № 111 или по пощата на същия адрес.

6. Срокът за подаване на документите е до 20.09.2018 г.- 17 часа, като задължително се отбелязва: за подбора „шофьор на специален автомобил", отдел „Автотранспорт”.

7.След провеждане на първия етап - предварителен подбор подокументи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втори и трети етап.