Отдел „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ”, дирекция „ИКОНОМИЧЕСКА”

Споделете с приятели


 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Минимално изискване за завършено образование: средно професионално образование или висше – икономическо;
  • Допълнителна професионална квалификация: компютърна подготовка – Word, Excel, Internet, счетоводен софтуер, електронна поща и други приложни програми, свързани с дейността.
  • Професионален опит като счетоводител – над 3 години.

   Други специфични изисквания:

  • Умения за самостоятелна работа и работа в екип;
  • Аналитичност, способност за бърза ориентация в ситуация и вземане на адекватни решения;
  • Организираност, отговорност, инициативност, лоялност и поемане на лична отговорност;
  • Познаване на нормативните актове в областта на счетоводството, данъчното и осигурителното законодателство; реда и изискванията за извършване на счетоводни операции; нормативните изисквания за организацията на първичната отчетност и вида на необходимите първични документи.
 2. Начинът на провеждане на подбора е:
  • Първи етап – предварителен подбор по документи;
  • Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността, за която се кандидатства.
 3. Кандидатите трябва да представят:
  • Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
  • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;
  • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

  *Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 4. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” №111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02 814 2734.

 5. Срокът за подаване на документите е до 29 юни 2018 г. – 17:00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността: ”Счетоводител” в отдел „Счетоводство и контрол”, дирекция „Икономическа” на БНТ.

 6. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.