Сектор „Режисьори на ВСП”, Отдел „Пряка реализация”, Производствен център „Реализация-информация”, Дирекция „Информация”,

Споделете с приятели1. Изисквания за заемане на длъжността:

- Минимално изискване за завършено образование – средно образование в областта на електронните медии;

- Уменния за работа в екип: комуникативност и инициативност;

- Компютърна грамотност

2. Допълнителни изисквания:

- Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция по многокамерен способ;

- Да имат обща представа за изискванията и основните положения на Закона за радиото и телевизията и Закона за авторското право и сродните му права

3. Предимство на кандидатите дават:

- Висше образование-специалност „ Филмов и телевизионен монтаж”;

- Професионален опит по специалността;

- Владеенето на чужд език

4. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю-събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с професията „Режисьор на видеосмесителен пулт” и практически изпит в Тв студио на БНТ.

5. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено висше образование;

- Копие от сертификат за степен на владеене на чужд език;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” № 111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая № 206 на същия адрес;

телефон за връзка – 02/814-27-34

7. Срокът за подаване на документите е до 05 ноември 2018 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – За подбора за длъжността ”Режисьор на ВСП” в сектор „Режисьори на ВСП”, отдел „Пряка реализация”, дирекция „Информация” на БНТ.

8. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.