Сектор „РЕЖИСЬОРИ НА ВСП”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция " ИНФОРМАЦИЯ"

Споделете с приятели


1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
- Минимална образователно-квалификационна степен - средно образование;
- да имат компютърна грамотност;
- необходимо да притежават качества за работа в екип, да бъдат комуникативни, да проявяват инициативност.

2. Предимство на кандидатите дават:
- завършено висше образование със специалност филмов и телевизионен монтаж;
- професионален опит като режисьор на ВСП в електронна медия;
- владеенето на чужд език.

3. Допълнителни изисквания към кандидатите:
- да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионна продукция по многокамерен способ;
- да имат обща представа за изискванията и основните положения на Закона за радиото и телевизията и Закона за авторското право и сродните му права.

4. Начинът на провеждане на подбора е:


Първи етап:

 • предварителен подбор по документи;

 • Втори етап:

 • практически изпит в тв студио на БНТ;

 • Трети етап:

 • събеседване по теми, свързани с длъжността „Режисьор на ВСП”.

 • 5. Кандидатите е необходимо да представят:

 • Заявление, в което се посочва длъжността;
 • професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);
 • копие от дипломата за завършено образование;
 • копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит /трудова и/или служебна книжки и други/;
 • копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютърна грамотност;
 • копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
 • копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.


 • * Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.


  6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

  7. Срокът за подаване на документите е до 27.07.2017 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: За подбора „Режисьор на ВСП", сектор „Режисьори на ВСП”, отдел „Пряка реализация”, Производствен център „Реализация–Информация”, Дирекция „Информация”.на БНТ.

  8. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втори и трети етап.