Сектор „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОВИЗИЯ”, направление "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”

Споделете с приятели


1. Минимални изисквания за завършено образование – вид и степен: Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”.

2. Допълнителна професионална квалификация:

 • Отлично владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност – Internet, Microsoft Office.

3. Професионален опит: Препоръчителен стаж 5 години на подобна позиция.

4. Предимство на кандидатите дава:

 • Ползването на допълнителен чужд език;
 • Опит в електронна медия.

5. Други специфични изисквания:

 • Организаторски способности;
 • Отговорност, самообладание и способност за взимане на бързи решения;
 • Способност за бързо усвояване, анализиране и синтезиране на информацията;
 • Умение за работа в екип;
 • Способност за бързо реагиране при извънредни ситуации;
 • Комуникативност.

6. Начинът на провеждане на подбора е:

 • Първи етап - предварителен подбор по документи;
 • Втори етап - интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на длъжността „ръководител на сектор”.

7. Кандидатите е необходимо да представят следните документи:

 • заявление, в което се посочва длъжността;
 • професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);
 • копие от дипломата за завършено висше образование;
 • копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;
 • копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език и други чужди езици;
 • копие на документ, удостоверяващ компютърната грамотност;
 • копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

8. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" № 111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР" или лично в отдел "УЧР”, ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

9. Срокът за подаване на документите е от 30.06.2017 г. до 14.07.2017 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: За подбора за длъжността „Ръководител на сектор", сектор „Международно сътрудничество и Евровизия”, направление "Международна дейност, проекти и програми”.

10. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на интервю/събеседване.