Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Споделете с приятели


1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
- Минимално изискване за завършена образователна степен – средно образование;
- свидетелство за управление на МПС, минимум категория В;
- стаж не се изисква;

2. Предимство на кандидатите дават:
- средно професионално техническо образование;
- специалност: „Ел.обзавеждане на промишлени предприятия” или друга подобна, свързана с електроенергетика или експлоатация на нисковолтови и високоволтови съоръжения;
- завършен специализиран курс по осветителна техника;
- знания и професионален опит в експлоатацията и поддържането на осветителна техника;
- познания по светотехника и колориметрия;
- свидетелство за управление на МПС категория С.

3. Начинът на провеждане на подбора е:
- Първи етап - предварителен подбор по документи;
- Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:
- Заявление, в което се посочва длъжността;
- професионална автобиография (С\/, включително адрес и телефони за контакти);
- копие от дипломата за завършено образование;
- копие на свидетелство за управление на МПС, категория В или категория С, която се счита за предимство;
- копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;
- копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

6. Срокът за подаване на документите е до 30.06.2017 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "Осветител" в дирекция "Техника и технологии" на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – „предварителен подбор по документи”, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап на подбора - „интервю/събеседване”.