Сектор „Организатори производство - Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- минимално изискване за завършено образование – средно професионално икономическо образование;

- професионален опит в производството на телевизионно производство – над 3 години;

- да познава целия творчески и технологичен процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция;

- допълнителна професионална квалификация – WORD, EXCEL


2. Предимство на кандидатите дава:

- ползването на английски език


3. Специфични изисквания:

- качества за самостоятелна работа - способност за вземане на решения и поемане на лична отговорност;

- работа в екип;

- тактичност;

- комуникативност;

- организираност;

- инициативност;

- лоялност и честност;


4. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю - събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на сектора.


5. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено средно образование;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;


* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.


6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34; 02/814-29-03.


7. Срокът за подаване на документите е до 26.10.2017 г., като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността ”организатор производство” в сектор „Организатори производство - Програма”, дирекция „Телевизионно производство” на БНТ.


8. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.