Направление „Постановъчна база”, обслужващи звена, дирекция „Телевизионно производство”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- минимално изискване за завършено образование – средно образование (с предимство икономическа специалност);

- умения за работа с компютър – Word, Excel;

- профеционален опит – минимум 3 години на подобна позиция.


2. Други специфични изисквания:

- организационно-управленски умения, качества за самостоятелна работа и работа в екип. Аналитичност, умения за решаване на конфликти, тактичност, комуникативност, организираност, инициативност, поемане на лична отговорност;

- да притежава познания по отношение на спецификата на производствената и обслужваща дейност.


3. Начинът на провеждане на подбора е:

- първи етап – предварителен подбор по документи;

- втори етап – интервю - събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на сектора.


4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено образование;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;


* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.


5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34; 02/814-29-03.


6. Срокът за подаване на документите е до 23.01.2018 г., като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността ”организатор по технологично обезпечаване” в направление „Постановъчна база”, Обслужващи звена, дирекция „Телевизионно производство” на БНТ.


7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.