Сектор „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА”, отдел „ТВОРЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ И СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ-ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция „ИНФОРМАЦИЯ"

Споделете с приятели


1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • средно професионално образование в областта на визуалните изкуства;
 • компютърна грамотност, свободно боравене с Adobe Photoshop, After effects и други;
 • необходимо да притежават качества за работа в екип, да бъдат комуникативни, да проявяват инициативност при реализацията на визуални и графични концепции.

 • 2. Предимство на кандидатите дават:

 • завършено висше образование в областта на визуалните изкуства;
 • професионален опит в областта;
 • владеене на английски език.

 • 3. Допълнителни изисквания към кандидатите:

 • да имат обща представа за визуалния език и технологичния процес на създаване на компютърно генерирани продукти за телевизионно излъчване;
 • да имат обща представа за изискванията и основните положения на Закона за радиото и телевизията и Закона за авторското право и сродните му права;
 • общи познания в 3D анимацията;
 • да представят портфолио и/или show-reel.

 • 4. Начинът на провеждане на подбора е:

  Първи етап:

 • предварителен подбор по документи;
 • Втори етап:

 • практически изпит в БНТ;
 • Трети етап:

 • събеседване по теми, свързани с длъжността „Оператор на графична станция”.

 • 5. Кандидатите е необходимо да представят:

 • Заявление, в което се посочва длъжността;
 • професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);
 • копие от дипломата за завършено образование;
 • копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит /трудова и/или служебна книжки и други/;
 • копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютърна грамотност;
 • копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
 • копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.
 • * Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.


  6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.


  7. Срокът за подаване на документите е до 11.09.2017 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: За подбора „Оператор на графична станция", сектор „Компютърна графика”, отдел „Творческа реализация и специални проекти”, Производствен център „Реализация–Информация”, Дирекция „Информация” на БНТ.


  8. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втори и трети етап.