Дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО", направление „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА”, обслужващи звена

Споделете с приятели


1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;
  • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност.


2
. Предимство на кандидатите дават:

  • завършено средно-специално образование;
  • документ за управление на МПС – категория В.


3
. Допълнителни изисквания за длъжността:

  • да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция;
  • професионален опит – в областта на разчитане на чертежи, грундрис, конструктивни и технологични схеми;
  • да имат обща представа за технологията по конструирането и сглобяването на декоративните елементи по време на монтажа в студиото или на снимачните терени.


4
. Начинът на провеждане на подбора е:

  • предварителен подбор по документи;
  • интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.


5.
Кандидатите трябва да представят:

•Заявление, в което се посочва длъжността;

•професионална автобиография (С\/, включително адрес и телефон за контакти);

•копие от дипломата за завършено образование;

•копие на свидетелство за управление на МПС, категория „В”;

•копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

•копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.


* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат предста
вени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване u легализация от съответните оправомощени органи в Република България.


6
. Дoкументите за участие в пoдбора се пoдават по пoщата на адрес: гр.Сoфия, БHT-НРТЦ, ул."Цариградскo шoсе" №111 /зад The Маll/, за отдел "УЧР„ или личнo в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка - 02/814-27-34.


7
. Срокът за подаване на документите е от 13.04.2017 г. до 15.05.2017 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва – „За подбора „Монтажник сложни комбинирани изделия" в дирекция „Телевизионно производство” на БНТ.


8
. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за събеседване.