Сектор „ЕФИРЕН КОМПЛЕКС”, направление „ИЗЛЪЧВАНЕ”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Минимално изискване за завършено образование – висше техническо с образователно – квалификационна степен – „Бакалавър”;
  • Специалност: „Слаботокова техника”; „Комуникационна техника и технологии”;
  • трудов стаж: не се изисква
 2. Предимство на кандидатите дават:
  • умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;
  • ползването на английски език;
  • технологична компютърна подготовка
 3. Начинът на провеждане на подбора е:
  • Първи етап – предварителен подбор по документи;
  • Втори етап – интервю-събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

 4. Кандидатите трябва да представят:
  • Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
  • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
  • Копие от диплома за завършено висше образование;
  • Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;
  • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;
  • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

  * Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” № 111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая № 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34
 6. Срокът за подаване на документите е до 12 юни 2018 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – За подбора за длъжността ”Инженер излъчване” в сектор „Ефирен комплекс”, направление „Излъчване”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.
 7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.