Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:
- Минимално изискване за завършено образование
– Висше техническо с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
- Специалност: „Слаботокова техника”; „Радиокомуникационна техника”;
- Стаж: не се изисква

2. Предимство на кандидатите дават:
- Знания и практически умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;
- Владеене на английски език;
- Технологична компютърна подготовка

3. Начинът на провеждане на подбора е:
- Първи етап – предварителен подбор по документи;
- Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:
- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
- Копие от диплома за завършено висше образование;
- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;
- Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;
- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:
гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34

6. Срокът за подаване на документите е до 28.02.2018 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – За подбора за длъжността:
”Инженер експлоатация” в сектор „Подвижни телевизионни станции”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.