отдел „Секретариат на УС”, сектор „Деловодство и контрол на достъп”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- минимално изискване за завършено средно образование;

- минимум три години професионален опит;

- компютърна грамотност Microsoft office;

- владеене на чужд език е предимство.

2. Необходимо е да познава:

- правилата за пропускателния режим в обектите на БНТ .

- правилник за вътрешния ред в БНТ;

- нормативни документи, свързани с работата му и спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни;

- структурата на БНТ.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- първи етап – предварителен подбор по документи;

- втори етап – интервю - събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на сектора и практически изпит.

4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено образование;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

6. Срокът за подаване на документите е до 15.11.2019 г., като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността ”информатор” в сектор „Деловодство и контрол на достъп”.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю – събеседване и практически изпит.