направление „Програмно осигуряване”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- минимално изискване за завършено образование – висше с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

- много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;

- компютърна грамотност;

- стаж - не се изисква.

2. Предимство на кандидатите дава:

- професионален опит в областта на международния и местния спортен пазар.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- първи етап – предварителен подбор по документи;

- втори етап – интервю - събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на направлението.

4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено висше образование;

- Копие от сертификат за степен за владеене на английски език;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

6. Срокът за подаване на документите е до 24.01.2020 г., като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността ”експерт – програмно осигуряване спорт” в направление „Програмно осигуряване”.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.