отдел „АВТОТРАНСПОРТ”

Споделете с приятели


Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

• минимално изискване за завършено образование – средно професионално техническо, специалност поддръжка и ремонт на автомобили или сходна, свързана с експлоатация на автомобилния транспорт;

• стаж – минимално изискване 3 години на сходна длъжност;

2. Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап:

• предварителен подбор по документи.

Втори етап:

• интервю-събеседване на теми свързани с дейността на отдела.

3. Кандидатите е необходимо да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено средно образование;

• копие на документ, удостоверяващ професионален опит.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Документите за участие в подбора да се подават в отдел „Управление на човешките ресурси” на БНТ на адрес бул. „Цариградско шосе” № 111 или по пощата на същия адрес.

5. Срокът за подаване на документите е до 10.05.2019 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: за подбора „автомонтьор'', отдел „Автотранспорт”.

6. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втори и трети етап.