1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, със специалност „звукорежисура; • необходимо е да притежават компютърна грамотност; • необходимо да притежават...

Споделете с приятели

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

• Минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, със специалност „звукорежисура;

• необходимо е да притежават компютърна грамотност;

• необходимо да притежават качества за работа в екип, да бъдат комуникативни.

2. Предимство на кандидатите дават:

• завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, със специалност „звукорежисура”;

• професионален опит по специалността;

• владеенето на чужд език.

3. Допълнителни изисквания към кандидатите:

• да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионна продукция;

• да имат обща представа за изискванията и основните положения на Закона за радиото и телевизията и Закона за авторското право и сродните му права.

4. Начинът за провеждане на подбора е:

Първи етап - предварителен подбор по документи;

Втори етап - практически изпит в Тв Студио на БНТ;

Трети етап - събеседване по теми, свързани с длъжността „Звукорежисьор”.

5. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено образование;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютър;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

*Документите да бъдат подадени на български език

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София, бул."Цариградско шосе" № 111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР" или лично в отдел „УЧР” на същия адрес.

7. Срокът за подаване на документите е от 09.09.2016 г. до 26.09.2016 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: За подбора „Звукорежисьор", Дирекция "Информация" на БНТ.

8. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване.