1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • минимална образователно-квалификационна степен – средно образование. 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • да притежават компютърна и техническа грамотност; • да имат...

Споделете с приятели

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

минимална образователно-квалификационна степен – средно образование.

2. Допълнителни изисквания към кандидатите:

да притежават компютърна и техническа грамотност;

да имат професионален опит минимум 1 година.

3. Допълнителни специфични изисквания към кандидатите:

да притежават качества за работа в екип и комуникативност;

необходима е сръчност за извършване на дeйността;

лична отговорност, организираност;

способност за вземане на самостоятелни решения и осъществяване на вътрешни и външни контакти по разнородни проблеми;

познания в областта на телевизионното производство.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

предварителен подбор по документи;

интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на длъжността „видеотекар”.

5. Кандидатите трябва да представят:

заявление, в което се посочва длъжността;

професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

копие от дипломата за завършено средно образование;

копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютърната грамотност;

копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" №111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР" или лично в отдел "УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес. Телефон за връзка - 02/814-27-34.

7. Срокът за подаване на документите е от 27.01.2017 г. до 10.02.2017 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва: „За подбора „видеотекар", сектор „Фондохранилище”, отдел „Фондови център”, Дирекция "Телевизионно производство" на БНТ.

8. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване.