1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • минимална образователно-квалификационна степен – средно образование. 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • да притежават компютърна и техническа грамотност; • да имат...

Споделете с приятели

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

• минимална образователно-квалификационна степен – средно образование.

2. Допълнителни изисквания към кандидатите:

• да притежават компютърна и техническа грамотност;

• да имат професионален опит минимум 1 година.

3. Допълнителни специфични изисквания към кандидатите:

• да притежават качества за работа в екип и комуникативност;

• необходима е сръчност за извършване на дeйността;

• лична отговорност, организираност;

• способност за вземане на самостоятелни решения и осъществяване на вътрешни и външни контакти по разнородни проблеми;

• познания в областта на телевизионното производство.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

• предварителен подбор по документи;

• интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на длъжността "видеотекар".

5. Кандидатите трябва да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено средно образование;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютърната грамотност.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" № 111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР" или лично в отдел "УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес. Телефон за връзка - 02/814-27-34.

7. Срокът за подаване на документите е от 12.12.2016 г. до 22.12.2016 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва: "За подбора "видеотекар", сектор "Фондохранилище", отдел "Фондови център", дирекция "Телевизионно производство" на БНТ."

8. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване.