1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; - компютърна грамотност – основни познания за видеомонтажни програми; - умения за работа в екип, инициативност и...

Споделете с приятели

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;

- компютърна грамотност – основни познания за видеомонтажни програми;

- умения за работа в екип, инициативност и комуникативност.

2. Предимство на кандидатите дават:

- висше образование с образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;

- владеенето на чужд език.

3. Допълнителни изисквания към кандидатите:

- да имат общи познания за технологичния процес за подготовка и реализация на телевизионната продукция;

- да имат общи познания за основните положения в Закона за радиото и телевизията и Закона за авторското право и сродните му права.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

– предварителен подбор по документи;

– практически изпит в нелинейна монтажна станция AVID;

- събеседване по теми, свързани с дейността на длъжността „видеомонтажист”.

5. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено образование;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютър;

6. Документите за участие в конкурса се подават по пощата на адрес: гр.София, бул."Цариградско шосе"№111 за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР” на същия адрес.

7. Срокът за подаване на документите е от 24.11.2016 г. до 14.12.2016 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва – „За подбора за длъжността "видеомонтажист", в дирекция "Информация" на БНТ.

8. След провеждане на предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие в практически изпит и събеседване.