1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършена образователна степен – средно професионално: техническо образование; • специалност: „Електро обзавеждане на промишлени предприятия” или друга подобна,...

Споделете с приятели

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършена образователна степен – средно професионално: техническо образование; • специалност: „Електро обзавеждане на промишлени предприятия” или друга подобна, свързана с електротехника или електроенергетика; • свидетелство за управление на МПС - категория С; • трудов стаж и професионален опит не се изисква. 2. Предимство на кандидатите дават: • знания и практически умения по електротехника в обслужването на електроенергийни съоръжения; • познания и практически умения по светотехника и колориметрия; • опит в управлението на тежко-товарен автомобил, не по-малко от 2 /две/ години. 3. Начинът на провеждане на подбора е: • Първи етап - предварителен подбор по документи; • Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното. 4. Кандидатите трябва да представят: • Заявление, в което се посочва длъжността; • професионална автобиография (СV, включително адрес и телефон за контакти); • копие от дипломата за завършено образование; • копие на свидетелство за управление на МПС, категория „С”; • копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит; • копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива. * Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване u легализация от съответните оправомощени органи в Република България. 5. Дoкументите за участие в пoдбора се пoдават по пoщата на адрес: гр.Сoфия, БHT-НРТЦ, ул."Цариградскo шoсе" №111 /зад The Маll/, за отдел "УЧР„ или личнo в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка - 02/814-27-34. 6. Срокът за подаване на документите е удължен до 27.03.2017 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "Техник електрически централи и мрежи", дирекция "Техника и технологии" на БНТ. 7. След провеждане на първия етап – „предварителен подбор по документи”, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап /интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното/,.