1. Изисквания за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; • Специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; • Трудов стаж и професионален опит - не се изисква;...

Споделете с приятели

1. Изисквания за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; • Специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; • Трудов стаж и професионален опит - не се изисква; знания и практически умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство са предимство; • Свидетелство за управление на МПС – минимум категория В; • Опит в управлението на МПС – минимум 2 години; • Владеенето на английски език е предимство; • Технологичната компютърна подготовка е предимство. 2. Начинът на провеждане на подбора е: • Първи етап - предварителен подбор по документи; • Втори етап - събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с работата на звеното. 3. Кандидатите трябва да представят: • Заявление, в което се посочва длъжността за която кандидатства; • професионална автобиография (СV, включително адрес и телефони за контакти); • копие от дипломата за завършено средно образование; • копие от свидетелство за управление на МПС - категория В; • копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит; • копие от документ за владеене на английски език; • копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива. • Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република Българи. 4. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр. София -1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе"№ 111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34. 5. Срокът за подаване на документите е удължен до 03.04.2017 г. – до 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "техник експлоатация", сектор „Репортажни телевизионни станции – информация”, направление „Информационен комплекс”, Дирекция "Техника и технологии", на БНТ. 6. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап.