1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; - специалност: слаботокова техника; радио и телевизионна техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и...

Споделете с приятели

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; - специалност: слаботокова техника; радио и телевизионна техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква. 2. Предимство на кандидатите дават: - Знания и практически умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство; - технологична компютърна подготовка; - владеене на английски език. 3. Начинът на провеждане на подбора е: - Първи етап - предварителен подбор по документи; - Втори етап - интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното. 4. Кандидатите трябва да представят: • Заявление, в което се посочва длъжността; • професионална автобиография (СV, включително адрес и телефони за контакти); • копие от дипломата за завършено образование; • копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит; • копие от документ за владеене на английски език; • копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива. * Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България. 5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34. 6. Срокът за подаване на документите е от 01.03.2017 г. до 27.03.2017 г. - 14.30 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "техник експлоатация", сектор „Постпродукция-звук”, направление „Апаратно-студиен комплекс”, дирекция "Техника и технологии", на БНТ. 7. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап.