1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • минимална образователно-квалификационна степен - средно образование в областта на електронните медии; • да имат компютърна грамотност; • кандидатите е необходимо да притежават...

Споделете с приятели

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

• минимална образователно-квалификационна степен - средно образование в областта на електронните медии;

• да имат компютърна грамотност;

• кандидатите е необходимо да притежават качества за работа в екип, да бъдат комуникативни, да проявяват инициативност.

2. Предимство на кандидатите дават:

• завършено висше образование в областта на филмов и телевизионен монтаж;

• владеенето на чужд език;

• професионален опит по специалността.

3. Допълнителни изисквания към кандидатите:

• да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионна продукция по многокамерен способ;

• да имат обща представа за изискванията и основните положения на Закона за радиото и телевизията и Закона за авторското право и сродните му права.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап - предварителен подбор по документи;

Втори етап - събеседване по теми, свързани с длъжността „Режисьор на ВСП”;

Трети етап - практически изпит в тв студио на БНТ.

5. Кандидатите трябва да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено образование;

• копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит /трудова и/или служебна книжки и други/;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютърна грамотност;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

7. Срокът за подаване на документите е от 02.06.2016 г. до 04.07.2016 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: За подбора „Режисьор на ВСП", сектор „Режисьори на ВСП”, отдел „Пряка реализация”, Производствен център „Реализация–Информация”, Дирекция „Информация”.на БНТ.

8. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втори и трети етап.