1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър”; - препоръчителен професионален опит в електронни медии; - добро владеене на жестомимичния език; -...

Споделете с приятели

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

- препоръчителен професионален опит в електронни медии;

- добро владеене на жестомимичния език;

- компютърна грамотност – Microsoft Office.

2. Предимство на кандидатите дават:

- владеене на чужд език.

3. Допълнителни изисквания към кандидатите:

- умения за работа в екип, организираност и инициативност;

- да имат способност за бърза реакция в ефир;

- да познават Закона за радиото и телевизията, както и други нормативни актове, свързани с функционирането на електронните медии и в частност устройството и дейността на Българската национална телевизия.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап - интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на длъжността "редактор-новини за хора с увреден слух" и със степента на владеене на жестомимичния език.

5. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (СV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование;

• копие на документ за професионална квалификация – владеене на жестомимичен език;

• копие от документ за владеене на английски език;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

7. Срокът за подаване на документите е от 11.01.2017 г. до 10.02.2017 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "редактор-новини за хора с увреден слух", направление „Специализирани новини”, продуцентски център „Новини”, дирекция „Информация” на БНТ.

8. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап.

* Описание на целта и длъжностните функции за длъжността може да се види в прикачен файл под обявата.