1. Минимални изисквания, на които кандидатите трябва да отговарят: • Минимално изискване за завършено образование – вид и степен: Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” - хуманитарен профил /филология, кинознание,...

Споделете с приятели

1. Минимални изисквания, на които кандидатите трябва да отговарят:

• Минимално изискване за завършено образование – вид и степен: Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” - хуманитарен профил /филология, кинознание, театрознание, журналистика/;

• Да владеят писмено и говоримо поне един чужд език - английски, френски, немски, руски и др.

2. Предимство на кандидатите дава:

• Ползването на втори чужд език;

• компютърна грамотност – Internet, Microsoft Office;

• познаването на специализиран софтуер за субтитриране и дублаж.

3. Други специфични изисквания към кандидатите:

• Да притежават организационни способности за работа в екип, да бъдат комуникативни, да проявяват инициативност;

• Да имат обща представа от Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права и други закони и нормативни документи, защитаващи правата на граждани и организации при обработката на чужди програми /Закон за защита на личните данни, Закон за защита срещу дискриминацията и др./.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап - предварителен подбор по документи;

Втори етап - интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на длъжността „редактор-кино”.

5. Кандидатите трябва да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужди езици;

• копие на документ, удостоверяващ компютърната грамотност;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" № 111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР" или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая 206 на същия адрес. Телефон за връзка - 02/814-27-34.

7. Срокът за подаване на документите е от 06.12.2016 г. до 30.12.2016 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: За подбора за длъжността „редактор-кино", направление "Чужди програми”.

8. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на интервю/събеседване.