1. Изисквания за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно професионално икономическо образование образование; • професионален опит в областта на телевизионното производство – минимум 3 години.; • умения...

Споделете с приятели

1. Изисквания за заемане на длъжността:

• Минимална образователно-квалификационна степен – средно професионално икономическо образование образование;

• професионален опит в областта на телевизионното производство – минимум 3 години.;

• умения за работа с компютър – Word, Excel.

2. Предимство на кандидатите дават:

• ползването на английски език.

3. Допълнителни изисквания към кандидатите:

• да имат обща представа за целия творчески и технологичен процес на подготовка и реализация на телевизионна продукция;

• да имат обща представа за изискванията и основните положения на Закона за радиото и телевизията.

4. Други специфични изисквания:

Личностни изисквания към кандидата и поведенчески характеристики:

• да имат обща представа за изискванията и основните положения на Закона за задълженията и договорите.

• да имат обща представа за изискванията и основните положения на Закона за задълженията и договорите.

• да притежава качества за самостоятелна работа и работа в екип, способност за вземане на самостоятелни решения; тактичност, комуникативност, организираност, инициативност, лоялност и честност, поемане на лична отговорност;

5. Начинът на провеждане на подбора е:

• Първи етап - предварителен подбор по документи;

• Втори етап - интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на длъжността „организатор производство”.

6. Кандидатите трябва да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено образование;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документ, удостоверяващ компютърна грамотност;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

7. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" №111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР" на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46.

8. Срокът за подаване на документите е от 30.11.2016 г. до 16.12.2016 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: За подбора „Организатор производство", сектор „Организатори производство-Програма”, Производствен център „Реализация–Програма”, Дирекция „Телевизионно производство” на БНТ.

9. След първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати до втори етап ще бъдат поканени на интервю-събеседване.