1. Място и характер на работата: - Дейността се осъществява в Брюксел, Кралство Белгия. - Длъжността „кореспондент в чужбина” осъществява функции и дейности, свързани с реализацията на телевизионни новини и телевизионна продукция в дирекция...

Споделете с приятели

1. Място и характер на работата:

- Дейността се осъществява в Брюксел, Кралство Белгия.

- Длъжността „кореспондент в чужбина” осъществява функции и дейности, свързани с реализацията на телевизионни новини и телевизионна продукция в дирекция „Информация” на БНТ.

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

2.1. Минимални изисквания за завършено образование и степен – висше образование; образователно-квалификационна степен „магистър”;

2.2. Професионален опит - журналистически стаж в електронни или печатни медии с ресор външна политика и/или в европейски институции - не по-малко от 3 (три) години;

2.3. Писмено и говоримо владеене на английски и френски език;

2.4. Да притежават добра компютърна грамотност;

2.5. Да притежават свидетелство за управление на МПС – минимум категория „В”;

2.6. Да притежават квалификация за онлайн монтаж на видео материали или да имат готовност да преминат курс на обучение за онлайн монтаж;

3. Предимство на кандидатите дават:

- уменията за работа с видеокамера.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

4.1. Първи етап - предварителен подбор по документи;

4.2. Втори етап – подборът ще бъде осъществен въз основата на получения общ резултат от:

- изготвен журналистически текст по зададена от комисията тема, с цел оценка на професионалните качества на кандидата;

- събеседване с комисията по въпроси относно Европейския съюз, европейските институции, с цел оценка на общата информационна подготовка на кандидата.

4.3. След провеждане на Първия етап - предварителен подбор по документи:

- На недопуснатите кандидати ще бъде изпратено писмено съобщение, съдържащо мотивите за недопускане до втория етап;

- На допуснатите кандидати ще бъде изпратено писмено съобщение за датата, часа и мястото за провеждане на втория етап на конкурса.

5. Кандидатите трябва да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността /над обявата в сайта на БНТ www.bnt.bg/;

• подробна професионална автобиография (СV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование, степен „магистър”;

• копие от документ за владеене на английски и френски език;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на свидетелство за управление на МПС – минимум категория „В”;

• копие на документ/и за квалификация за онлайн монтаж на видео материали, ако има такива;

• репортажи и други материали на дигитален носител.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в конкурса да се подават лично или по пощата - в сектор „Деловодство и контрол на достъп” на БНТ на адрес: гр. София, ул. „Сан Стефано” № 29.

При подаване на документите, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „кореспондент в чужбина”, която е на разположение в сектор „Деловодство и контрол на достъп”.

7. Срокът за подаване на документите е удължен до 2.09.2016 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва: Отдел „УЧР” - „За конкурса за длъжността "кореспондент в чужбина", Направление „Международни новини”, Продуцентски център „Новини”, Дирекция „Информация” на БНТ.

За допълнителна информация: отдел „Управление на човешките ресурси” – тел. 02/ 874-80-46; 02/814-29-51.