1. Минимални изисквания за заемане на длъжността - средно образование. 2. Допълнителни изисквания за длъжността: - умения за работа с компютър; - професионален опит в производството на телевизионни програми – минимум 2 /две/...

Споделете с приятели

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността - средно образование.

2. Допълнителни изисквания за длъжността:

- умения за работа с компютър;

- професионален опит в производството на телевизионни програми – минимум 2 /две/ години.

3. Други специфични изисквания за длъжността:

- комуникативност, оперативност, бързи реакции, вземане на решения в екстремни ситуации, да проявява инициативност, качества за работа в екип;

- обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап - интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

5. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (СV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено образование;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, бул."Цариградско шосе"№111 - БНТ - НРТЦ /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46.

7. Срокът за подаване на документите е от 02.09.2016 г. до 30.09.2016 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "координатор", направление „Координация”, дирекция „Телевизионно производство”.

8. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап.