1. Изисквания за заемане на длъжността: - минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен "бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника; - трудов стаж и...

Споделете с приятели

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен "бакалавър";

- специалност: слаботокова техника; комуникационна техника;

- трудов стаж и професионален опит - не се изисква.

- ползване на английски език.

2. Предимство на кандидатите дават:

- трудов стаж и професионален опит при работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;

- технологична компютърна подготовка.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап - интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (СV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование;

• копие на документ за владеене на английски език;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР" или лично в отдел "УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

6. Срокът за подаване на документите е от 24.10.2016 г. до 11.11.2016 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - "За подбора за длъжността "инженер експлоатация", сектор "АСК-6", направление "Информационен комплекс", дирекция "Техника и технологии" на БНТ.

7. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите до подбора кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап.