1. Минимални изисквания за завършено образование – вид и степен: Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”. 2. Допълнителна професионална квалификация: 2.1. Отлично владеене на английски език; 2.2. Компютърна...

Споделете с приятели

1. Минимални изисквания за завършено образование – вид и степен:

Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

2. Допълнителна професионална квалификация:

2.1. Отлично владеене на английски език;

2.2. Компютърна грамотност – Internet, Microsoft Office.

3. Професионален опит: Минимум 2 години на подобна позиция.

4. Предимство на кандидатите дава:

4.1. Ползването на допълнителен чужд език.

5. Други специфични изисквания:

5.1. Организаторски способности;

5.2. Отговорност, самообладание и способност за взимане на бързи решения;

5.3. Умение за работа в екип;

5.4. Способност за бързо реагиране при извънредни ситуации;

5.5. Комуникативност.

6. Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап - предварителен подбор по документи;

Втори етап - интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на длъжността „експерт-международно сътрудничество”.

7. Кандидатите трябва да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език и други чужди езици;

• копие на документ, удостоверяващ компютърната грамотност;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

8. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" № 111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР" или лично в отдел "УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес. Телефон за връзка: 02/814-27-34.

9. Срокът за подаване на документите е от 01.12.2016 г. до 16.12.2016 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: За подбора за длъжността "експерт-международно сътрудничество", направление "Международна дейност, проекти и програми”.

10. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на интервю/събеседване.