Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността: - Минимална образователно-квалификационна степен – висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в сферата на икономиката, маркетинг, реклама,...

Споделете с приятели

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността:

- Минимална образователно-квалификационна степен – висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в сферата на икономиката, маркетинг, реклама, медии или друга специалност в областта на масовите комуникации.

Специфични изисквания на длъжността:

- Умения за работа с Ad Ocean, Google AdWords, Abode Photoshop;

- Отлично познаване на социалните медии Facebook, Google+, YouTube,Twitter;

- Боравене със SEO техники;

- Боравене с инструменти за онлайн мониторинг Facebook Insights, Google Analytics, YouTube Analytics;

- Познаване на спецификите на e-мейл маркетинга.

Предимство на кандидатите дават:

• ползването на английски език;

• професионален опит в телевизия;

• професионален опит с Ad Ocean;

• умения, свързани с графичен дизайн;

Допълнителни изисквания към кандидатите:

• да имат обща представа за целия творчески процес при подготовка и реализация на телевизионна продукция;

• да имат обща представа за изискванията и основните положения на Закона за радиото и телевизията;

• Комуникативни

• Работа в екип

Основна дейност:

1. Разработва комуникационни планове за предавания, филми и продукции на БНТ.

2. Планира рекламни кампании и медийни партньорства за предавания, филми и продукции на БHT в интернет спрямо целите и целевите аудитории на телевизионните формати.

3. Разработва и предлага идеи и творчески концепции за маркетинг комуникацията на предавания, филми и продукции на БНТ.

4. Координира работата на рекламните и творчески агенции.

5. Отчита планирането на комуникационните кампании и анализира ефективността им, чрез показатели за качествено и количествено измерване на резултата от тях.

Личностни изисквания към кандидата и поведенчески характеристики:

Да бъде инициативен и гъвкав, да умее да работи в динамична среда, да има творчески подход, богато въображение и иновативно мислене. Прецизност и внимание към детайла. Да умее да планира и подрежда приоритети, да притежава качества за самостоятелна работа и работа в екип, способност за вземане на самостоятелни решения; тактичност, комуникативност, организираност.

Начин на провеждане на подбора е:

Първи етап – предварителен подбор по документи;

Втори етап – интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на длъжността „Експерт-Интернет комуникации“.

След първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати до втори етап ще бъдат поканени на интервю-събеседване.

Кандидатите трябва да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността /над обявата в сайта на БНТ www.bnt.bg/

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж /професионален опит/;

• копие на документ, удостоверяващ компютърна грамотност;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Документите за участие в подбора се подават по пощата или лично на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" №111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

Срокът за подаване на документите е от 18.07.2016 г. до 22.07.2016 г. – 17 часа, като задължително се отбелязва: За подбора „Експерт-интернет комуникации“, отдел „Маркетинг“, Търговска дирекция, БНТ.