1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимални изисквания за завършено образование – вид и степен: висше образование със степен „бакалавър” /хуманитарни науки, архивистика, библиография/. - Допълнителна професионална квалификация: •...

Споделете с приятели

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- Минимални изисквания за завършено образование – вид и степен: висше образование със степен „бакалавър” /хуманитарни науки, архивистика, библиография/.

- Допълнителна професионална квалификация:

• Компютърна и техническа грамотност;

• Ползване на английски език;

- Професионален опит – минимум 1 /една/ година.

2. Допълнителни изисквания към кандидатите:

• Да притежават комуникационни умения;

• Да притежават умения за вземане на решения при осъществяване на дейностите;

• Да притежават умения за работа с картотеки, библиотеки, справочни служби, Интернет сайтове;

• Да имат допълнителни познания в областта на телевизионното производство.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап - интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (СV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език;

• копие на документ, удостоверяващ компютърната грамотност;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, бул."Цариградско шосе" №111, БНТ - НРТЦ /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

6. Срокът за подаване на документите е от 04.10.2016 г. до 14.10.2016 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "архивист", отдел „Фондови център”, сектор „Тв фонд”, дирекция „Телевизионно производство”.

7. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап.