1. Изисквания за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • професионален опит като видеомонтажист - минимум 3 /три/ години. 2. Предимство на кандидатите дават: ● Висше образование с...

Споделете с приятели

1. Изисквания за заемане на длъжността:

• Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;

• професионален опит като видеомонтажист - минимум 3 /три/ години.

2. Предимство на кандидатите дават:

● Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

• владеене на английски език;

• умение за работа с компютър.

3. Допълнителни изисквания към кандидатите:

• Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция;

• професионален опит в областта на телевизионното или филмово поизводство като видеомонтажист;

• да имат способност за работа в съвременни условия с модерни средства;

• да имат способност за възприемане на нова техника и технологии;

• да притежават качества за работа в екип и комуникативност.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап - предварителен подбор по документи;

Втори етап - събеседване по теми, свързани с дейността на звеното и полагане на практически изпит в нелинейните станции AVID – производство на БНТ.

5. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността, за която се кандидатства;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено образование;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютър;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" №111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46

7. Срокът за подаване на документите е от 06.10.2015 г. до 26.10.2015 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва: „За подбора „видеомонтажист", сектор „Видеомонтажисти-програма”, Производствен център „Реализация-програма”, Дирекция "Телевизионно производство" на БНТ.

8. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване.