I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – средно образование; 2. Препоръчителен професионален опит - минимум 1 година в областта на компютърни технологии и компютърни устройства; 3....

Споделете с приятели

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Минимално изискване за завършено образование – средно образование;

2. Препоръчителен професионален опит - минимум 1 година в областта на компютърни технологии и компютърни устройства;

3. Препоръчително - добро ниво на владеене на английски език.

II. Описание на длъжностните функции:

1. Поддържа и администрира компютърни мрежи и свързаната с тях компютърна среда, включително комуникационен хардуер и софтуер;

2. Участва във внедряването и експлоатацията на компютърни технологии, компютърни мрежи и компютърни комуникационни устройства;

3. Оказва практическа помощ при експлоатацията и обслужването на комуникационни технологии и устройства;

4. Съдейства за организация на сервизното обслужване на компютърната мрежа;

5. Извършва дейностите в съответствие с изискванията на технологичните, организационните и вътрешно-нормативните документи;

6. Взима самостоятелни решения при изпълнение на отделните видове дейности, в рамките на делегираните му права;

7. Съгласува, предварително, изпълнението на определени дейности с мрежовия администратор;

8. Предлага, при необходимост, намесата на мениджъра администриране на системи за решаването на възникнали проблеми;

9. Изготвя, при поискване, отчети и справки по предназначение, възложени от ръководителя на сектора, мениджъра администриране на системи и мрежовия администратор;

III. Начинът на провеждане на подбора е:

1. Първи етап - предварителен подбор по документи;

2. Втори етап - практическа задача и събеседване по теми, свързани с длъжността "Техник на компютърни мрежи и системи".

IV. Кандидатите трябва да представят:

1. Заявление, в което се посочва длъжността;

2. професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

3. копие от дипломата за завършено образование;

4. копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит /трудова и/или служебна книжки и други/;

5. копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език;

6. копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат предстаеени е легализиран превод на български език, след необходимото признаеане u легализация от съответните оправомощени органи е Република България.

V. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, бул."Цариградско шосе"№111 – БНТ-НРТЦ /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР" на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46.

VI. Срокът за подаване на документите е от 16.12.2015 г. до 05.01.2016 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "техник на компютърни мрежи и системи" в направление „БНТ Мултимедия" на БНТ.

VII. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване.