1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, математическо, с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; - Трудов стаж и професионален опит – препоръчително минимум 3 години в...

Споделете с приятели

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, математическо, с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

- Трудов стаж и професионален опит – препоръчително минимум 3 години в следните области: компютърни технологии и компютърни мрежи.

2. Предимство на кандидатите дават:

- владеенето на английски език.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап - интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (С\/, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документ за владеене на английски език;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават лично в отдел „УЧР" на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, ет.2, стая 206, отдел "УЧР”, телефон за връзка – 02/874-80-46, или по пощата на същия адрес.

6. Срокът за подаване на документите е от 04.11.2015г. до 19.11.2015 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "системен администратор-AVID новини", сектор „AVID-новини”, направление „Производствен комплекс - AVID”, дирекция "Техника и технологии" на БНТ.

7. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите до подбора кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап.