1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • да имат професионален опит като режисьор на ВСП минимум 3 години; ● да имат компютърна грамотност; • да...

Споделете с приятели

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

• Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;

• да имат професионален опит като режисьор на ВСП минимум 3 години;

● да имат компютърна грамотност;

• да притежават качества за работа в екип, комуникативност, инициативност..

2. Предимство на кандидатите дават:

● висше образование със степен „бакалавър” и професионален опит като режисьор на ВСП повече от 3 години;

● владеенето на английски език.

3. Допълнителни изисквания към кандидатите:

• Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция при многокамерен способ;

• да имат обща представа за възможностите на действащите технически средства и технологии в производството и излъчването на тв програми в БНТ;

• да имат обща представа за изискванията и основните положения на Закона за радиото и телевизията и Закона за авторското право и сродните му права.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап - предварителен подбор по документи;

Втори етап - събеседване по теми, свързани с длъжността и практически изпит в студио на БНТ.

5. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено образование;

• копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит /трудова и/или служебна книжки и други/;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на компютър;

• копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46.

7. Срокът за подаване на документите е от 21.05.2015 г. до 10.06.2015 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва: „За подбора „режисьор на ВСП", сектор „Режисьори на ВСП-Програма”, Производствен център „Реализация-програма”, Дирекция "Телевизионно производство"“ на БНТ.

8. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап.