1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ: - да имат висше образование –степен „Магистър”; - да имат професионален опит в журналистиката и тв производството, най-малко- 5 години; - да...

Споделете с приятели

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ:

- да имат висше образование –степен „Магистър”;

- да имат професионален опит в журналистиката и тв производството, най-малко- 5 години;

- да притежават организационна и управленска компетентност.

- да имат компютърна грамотност

- владеенето на чужд език е предимство

2. Допълнителни изисквания за длъжността:

Необходимо е да имат обща представа за:

- Закона за радиото и телевизията;

- Кодекса на труда;

- да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност.

3. Кандидатите задължително представят следните документи:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (С\/, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование;

• копие на документ за владеене на чужд език;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит и управленската компетентност;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

Писмена концепция, структурирана в следните раздели:

- програмни виждания за приноса на Регионалния център към бъдещия информационен канал, в който ще се проформатира БНТ-2.

- Проект за работа на продуцентските центрове и екипите на РТВЦ за осигуряване на регионално съдържание в програмата на БНТ-2 и на репортажи за предаванията на БНТ-1. Разработване на нови възможности за връзки с местните зрители и институции.

- Мерки за повишаване на приходите, чрез привличане на външно финансиране за предаванията, продуцирани от РТВЦ-Русе.

- Виждания за кадровото развитие на РТВЦ. Взаимодействие с продуцентските звена в другите центрове и дирекции на БНТ.

4. Подборът ще се проведе, чрез разглеждане на предварително представените концепции, събеседване и защита.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата: в делеводсвото на БНТ на адрес-гр.София-1504, ул.” Сан Стефано” № 29; в отдел „УЧР” на адрес-гр.София-1784, бул."Цариградско шосе"№111 - БНТ - НРТЦ /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46.

6. Срокът за подаване на документите е от 16.09.2015 г. до 15.10.2015 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "ръководител на РТВЦ", РТВЦ-Русе.

7. След разглеждане на писмените концепции, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за събеседване и защита.